Pytania i odpowiedzi Powrót

Zapisując się do newslettera, zagwarantujesz sobie stały dostęp do ciekawych artykułów na temat żywności, żywienia i aktywności fizycznej. Za każdym razem, kiedy pojawią się nowe artykuły, uzyskasz informację na e-mail.

Jeżeli prześledziłeś już wszystkie interesujące Cię działy, a jakieś zagadnienie zainteresowało Cię szczególnie bądź nie możesz znaleźć odpowiedzi na nurtujące Cię kwestie, zadaj pytanie ekspertowi przez formularz dostępny na stronie.

 

Regulamin świadczenia usług w ramach Aplikacji mobilnej

Instytutu Żywności i Żywienia „Asystent Zdrowego Żywienia”

 

 

§ 1

DEFINICJE

 

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Administrator - podmiot, który świadczy Usługi udostępniania zasobów Aplikacji mobilnej „Asystent Zdrowego Żywienia” na rzecz Użytkowników i jednocześnie zarządza danymi osobowymi dobrowolnie przekazanymi przez Użytkowników.
 2. Aplikacja - aplikacja mobilna „Asystent Zdrowego Żywienia”, należąca do Usługodawcy oraz zbiorcza nazwa usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników na mocy Umowy oraz aplikacji stworzonej do korzystania z usług.
 3. Baza danych Użytkowników - zbiór informacji i danych udostępnionych przez Użytkowników Aplikacji mobilnej „Asystent Zdrowego Żywienia”, które są za ich zgodą zbierane, przechowywane i przetwarzane w uporządkowany sposób przez Administratora w systemie informatycznym, na potrzeby świadczonych przez Usługodawcę usług.
 4. Profil Użytkownika - strona w ramach Aplikacji mobilnej „Asystent Zdrowego Żywienia”, zawierająca dane udostępnione przez Użytkownika dobrowolnie w Aplikacji, jak również które może wykorzystywać Administrator na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług w ramach Aplikacji mobilnej „Asystent Zdrowego Żywienia”, który określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz Usługodawcy oraz ewentualne załączniki, które stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.
 6. Usługodawca - Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła, z siedzibą w Warszawie (02-903), przy ul. Powsińskiej 61/63.
 7. Użytkownik - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Aplikacji mobilnej „Asystent Zdrowego Żywienia” przez Usługodawcę, która dokonała prawidłowej rejestracji w ramach Aplikacji oraz spełniająca wszystkie wymagania szczegółowo określone Regulaminem, jak również dokonała akceptacji Regulaminu.
 8. Umowa - umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług w ramach Aplikacji mobilnej „Asystent Zdrowego Żywienia”, zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy Usługodawcą a danym Użytkownikiem, o treści ustalonej Regulaminem.

 

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Aplikacji mobilnej „Asystent Zdrowego Żywienia”.
 2. Właścicielem i Administratorem Aplikacji jest Usługodawca.
 3. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi Regulamin przed zawarciem Umowy o świadczeniu Usług.
 4. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług.
 6. Użytkownik zawierając Umowę oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje w całości jego postanowienia.
 7. Regulamin stanowi integralną część Umowy.
 8. Do zawarcia Umowy dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z poszczególnych usług Aplikacji po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu i dokonaniu prawidłowej rejestracji.
 9. Użytkownicy mają pełną świadomość, że ze względu na specyfikę publicznego charakteru Internetu, za pośrednictwem którego Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługi w ramach Aplikacji, korzystanie z tych usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.
 10. Usługodawca zastrzega, że dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Aplikacji może być utrudniony lub niemożliwy ze względu na siłę wyższą, awarię sprzętu, prowadzenie prac konserwatorskich systemów informatycznych niezbędnych do sprawnego funkcjonowania Aplikacji, niedozwoloną ingerencję Użytkowników lub osób trzecich, jak również z innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości prawidłowego korzystania z Aplikacji, jeśli wystąpią okoliczności opisane w ust. 11, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.
 12. O wszelkich przerwach w funkcjonowaniu usług w ramach Aplikacji Usługodawca informuje w sposób powszechnie przyjęty w takich okolicznościach oraz zobowiązuje się dochować należytej staranności, aby utrudnienia były usuwane w najszybszym możliwym terminie, a prace konserwatorskie przeprowadzane były w sposób najmniej uciążliwy dla Użytkowników.
 13. Użytkownik może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 14. Użytkownik odstępujący od Umowy składa oświadczenie woli w formie pisemnej na adres siedziby wskazany przez Usługodawcę, tj. Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła, z siedzibą w Warszawie (02-903), przy ul. Powsińskiej 61/63 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: aplikacja@izz.waw.pl
 15. Językiem właściwym do ustalania treści Regulaminu, oświadczeń, świadczenia usług oraz wszelkiej komunikacji z Usługodawcą jest język polski.
 16. Prawem właściwym w stosunku do Regulaminu oraz Umowy zawartej na jego podstawie jest prawo polskie.
 17. Dostarczanie przez Użytkownika za pomocą Aplikacji treści o charakterze bezprawnym jest zakazane.

 

§ 3

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 

 1. Dla korzystania z usług Aplikacji konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:
 • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej,
 • posiadanie urządzenia smartfon z systemem Android 4.2 do wersji 6.0, lub urządzenia smartfon z systemem iOS 8 lub wyższych,
 • aktywne połączenie urządzenia z siecią Internet.
 1. Konto w Aplikacji może posiadać Użytkownik, który dokonał prawidłowej rejestracji poprzez:
 • podanie adresu e-mail,
 • wprowadzenie swoich danych (płeć, masa ciała, wzrost, wiek, aktywność fizyczna),
 • zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

 

§ 4

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG

 

 1. Użytkownik zobowiązany jest przekazać Usługodawcy wyłącznie prawdziwe dane dotyczące Jego osoby, na podstawie których Usługodawca ocenia spełnianie przez Użytkownika określonych Regulaminem warunków formalnych niezbędnych do świadczenia usług Aplikacji oraz do dokonywania zmian tych informacji wyłącznie w taki sposób, aby odzwierciedlały aktualny w danym momencie stan faktyczny.
 2. Usługi świadczone w ramach Aplikacji świadczone przez Usługodawcę przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Użytkowników i nie mogą być wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów w szczególności do celów komercyjnych, oraz do celów o charakterze doradczym czy informacyjnym, świadczonym dla innych osób, a także w celach porównawczych lub poglądowych.
 3. Jakiekolwiek wykorzystanie Materiałów, do których majątkowe prawa autorskie należą do Usługodawcy, bez zgody Usługodawcy, będzie się wiązało z odpowiedzialnością odszkodowawczą w pełnym zakresie, tj. zarówno w kwestii szkody rzeczywistej jak i utraconych przez Usługodawcę korzyści.
 4. Usługodawca zastrzega, iż koszty połączenia do sieci Internet oraz koszty związane z użytkowaniem rzeczy, przy użyciu których następuje używanie usług świadczonych w ramach Aplikacji, obciąża wyłącznie Użytkownika.

 

§ 5

USŁUGI

 

 1. Usługodawca świadczy Użytkownikowi Usługi w ramach Aplikacji mobilnej „Asystent Zdrowego Żywienia”.
 2. Aplikacja powstała w ramach projektu "Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej", realizowanego przez Instytut Żywności i Żywienia wraz z partnerami: Akademią Wychowania Fizycznego, Polskim Towarzystwem Dietetyki oraz Instytutem Pomnikiem – Centrum Zdrowia Dziecka. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz, dyrektor IŻŻ. Projekt współfinansują: Szwajcaria, w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej (Swiss Contribution) oraz Ministerstwo Zdrowia.
 3. Aplikacja jest kompleksową platformą internetową łączącą w sobie wiele funkcjonalności mających na celu wsparcie Użytkowników we wprowadzaniu i przestrzeganiu zasad zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem zdrowego żywienia.
 4. Aplikacja jest udostępniana przez Usługodawcę nieodpłatnie w sklepie Google Play i App Store.
 5. W celu skorzystania z funkcjonalności Aplikacji Użytkownik musi dokonać prawidłowej rejestracji poprzez:
 • podanie adresu e-mail,
 • wprowadzenie swoich danych (płeć, masa ciała, wzrost, wiek, typ aktywności fizycznej),
 • zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

6. Usługi w ramach Aplikacji są świadczone nieodpłatnie przez Usługodawcę.

7. Usługi świadczone w ramach Aplikacji obejmują dostęp do wszystkich funkcjonalności Aplikacji oraz profesjonalnie przygotowanych materiałów, które zostały opracowane przez Usługodawcę lub podmioty z nim współpracujące.

8. Aplikacja to oprogramowanie, którego funkcjonalnościami są:

 • kalkulator (narzędzie obliczające % realizacji normy na składniki odżywcze dla konkretnego Użytkownika na podstawie podanych podczas rejestracji danych),
 • interaktywne narzędzia edukacyjne (Quiz),
 • profesjonalnie przygotowane materiały edukacyjne (Zasady Zdrowego Żywienia, Porady żywieniowe, Słowniczek, Ćwiczenia, Jadłospisy).

9. Materiały edukacyjne i normy żywienia zawarte w Aplikacji zostały opracowane przez Usługodawcę, tj. Instytut Żywności i Żywienia, eksperta Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.

10. Normy żywienia zawarte w Aplikacji określają ilości energii i niezbędnych składników odżywczych jakie zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, powinno się spożywać z codziennym pożywieniem. Spożycie zgodne z normami zapobiega niedoborom oraz chroni przed szkodliwymi skutkami nadmiernego spożycia. Normy opracowywane w Instytucie Żywności i Żywienia są aktualizowane począwszy od 1950 roku do chwili obecnej i są dostosowane
do współczesnych wymogów zdrowotnych i zwyczajów żywieniowych wszystkich grup wieku, różnych poziomów aktywności fizycznej i masy ciała oraz do poszczególnych stanów fizjologicznych.

 

§ 6

OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA

 

 1. Poprzez rejestrację w Aplikacji Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest zgłosić to na następujący adres poczty elektronicznej: aplikacja@izz.waw.pl
 3. Użytkownik obowiązany jest aktualizować dane zgromadzone w Aplikacji w miarę konieczności.
 4. Korzystanie z usług w ramach Aplikacji jest możliwe wyłącznie za pomocą dostępu internetowego dostarczanego przez firmy telekomunikacyjne.
 5. Użytkownik obowiązany jest przestrzegać Niniejszego regulaminu dostarczonego przez Usługodawcę.

 

§ 7

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA

 

 1. Aplikacja jest przeznaczona wyłącznie dla osób zdrowych, do używania tylko w celu edukacyjnym.
 2. Aplikacja nie może być używana w celu poradniczym, medycznym, terapeutycznym ani leczniczym.
 3. Udostępnienie Aplikacji przez Usługodawcę nie stanowi udzielania świadczeń zdrowotnych ani innych działań wykonywanych w ramach działalności leczniczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.).
 4. Dla bezpieczeństwa Użytkowników Aplikacji Usługodawca zaleca uprzednie zasięgnięcie konsultacji u lekarza lub dietetyka, gdyż aktywność fizyczna lub dieta niewłaściwie dobrane do potrzeb człowieka, mogą zagrażać jego zdrowiu lub życiu.
 5. Treści umieszczane w ramach Aplikacji nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania jakichkolwiek środków farmaceutycznych ani form terapii.
 6. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za błędne stosowanie przez Użytkownika zawartości Aplikacji i skutki z tym związane.

 

§ 8

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest Usługodawca, tj. Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła, z siedzibą w Warszawie (02-903), przy ul. Powsińskiej 61/63.
 2. Usługodawca zapewnia każdemu Usługobiorcy ochronę danych osobowych zgromadzonych w Aplikacji w sposób zgodny z Ustawą̨ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz niniejszym Regulaminem.
 3. Usługodawca przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników korzystających z usług świadczonych w ramach Aplikacji, w szczególności:
 • w przypadku podania danych niezbędnych do założenia Konta Użytkownika w Aplikacji,
 • w celu świadczenia usług Aplikacji,
 • w celach statystycznych,
 • w celach archiwalnych,
 • w celach edukacyjnych,

na potrzeby Instytutu Żywności i Żywienia.

 1. Użytkownik ma w każdym momencie wgląd do przetwarzanych danych osobowych i może wyrazić sprzeciw na przetwarzanie jego danych osobowych w celu reklamy i marketingu bezpośredniego usług własnych Usługodawcy.
 2. Przekazywanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika osobom trzecim wymaga wcześniejszej zgody Użytkownika.
 3. Usługodawca przetrzymuje na własnym serwerze dane Użytkownika podane podczas rejestracji z wyjątkiem podanego wzrostu (e-mail, płeć, wiek, masę ciała, typ aktywności).
 4. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych obejmujących towary lub usługi podmiotów trzecich wymaga uzyskania wcześniejszej zgody Użytkownika, na taki sposób przetwarzania jego danych osobowych.
 5. Wysyłanie przez Usługodawcę do Użytkownika informacji handlowych drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wymaga wcześniejszego i odrębnego wyrażenia zgody Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
 6. Usługodawca może rozsyłać do Użytkowników wiadomości e-mail w celach edukacyjnych.
 7. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne i Użytkownik zachowuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

 

§ 9

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. W przypadku, gdy Usługi określone w niniejszym Regulaminie nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami Użytkownik może złożyć reklamację w formie pisemnej na adres  Usługodawcy lub w formie elektronicznej na następujący adres e-mail: aplikacja@izz.waw.pl. Reklamacja powinna zawierać e-mail, na który jest zarejestrowane Konto Użytkownika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Usługodawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 3. Usługodawca rozpoznaje reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania.

 

§ 10

MAJĄTKOWE PRAWA AUTORSKIE

 

 1. Materiały udostępniane Użytkownikom w ramach usług Aplikacji i treść Aplikacji stanowią własność Usługodawcy i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity – Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji treści oferowanych Materiałów, w tym również w zakresie modyfikowania zawartości udostępnionych Materiałów oraz usuwania niektórych ich elementów.
 3. Użytkownik może korzystać z rozpowszechnionych utworów wyłącznie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.
 4. Kopiowanie, tłumaczenie, opracowanie, rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie bądź przetwarzanie rozpowszechnionych Materiałów lub ich elementów możliwe jest wyłącznie na warunkach określonych przepisami prawa bądź po uzyskaniu pisemnej zgody Usługodawcy lub innej osoby, której przysługują autorskie prawa majątkowe do utworów.

 

§ 11

ZMIANA REGULAMINU

 

 1. Usługodawca zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu za uprzednim powiadomieniem Użytkowników, w przypadku, gdy zmiana taka będzie wynikać ze zmiany przepisów obowiązującego prawa lub zmiany sposobu lub zasad działalności Aplikacji.
 2. O proponowanej zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi zarejestrowanych Użytkowników Aplikacji, co najmniej na 14 dni przed wejściem jej w życie. Użytkownik niewyrażający zgody na zmianę Regulaminu powinien zgłosić swój sprzeciw na następujący adres poczty elektronicznej: aplikacja@izz.waw.pl
 3. Odmowa wyrażenia zgody na udział na zasadach określonych nowym brzmieniem Regulaminu będzie skutkować zawieszeniem lub trwałym usunięciem konta Użytkownika w Aplikacji.

 

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Usługodawcy przez czas nieokreślony.
 2. Zmiany Regulaminu mogą być dokonywane jednostronnie przez Usługodawcę bez obowiązku wskazywania powodów, a szczególnie jeśli taka zmiana jest uwarunkowana zmianą przepisów prawa lub zmianą warunków świadczenia usług w ramach Aplikacji.
 3. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w momencie ich publikacji zgodnie z Regulaminem, a dodatkowo Usługodawca zobowiązany jest poinformować Użytkownika o zmianie Regulaminu, przy czym Użytkownik może nie wyrazić zgody na zmianę Regulaminu poprzez wypowiedzenie Umowy o świadczenie usług w ramach Aplikacji w terminie jednego miesiąca od otrzymania informacji o dokonaniu zmian Regulaminu.
 4. Brak wypowiedzenia Umowy złożonego w terminie 30 dni przez Użytkownika wyrażającej brak zgody na zmianę Regulaminu przez Użytkownika oznacza akceptację zmiany.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Aplikacji, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Aplikacji com oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Aplikacją.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa dotyczące umowy zlecenia.
 7. Ewentualne spory powstałe w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych w ramach Aplikacji będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 8. Usługodawca dopuszcza rozstrzyganie sporów na drodze pozasądowej.
 9. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznany prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważny lub też okaże się nieważny, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
 10. Aktualna treść Regulaminu wraz ze wszystkimi załącznikami znajduje się na stronie internetowej Usługodawcy.

Regulamin świadczenia usług w ramach Aplikacji mobilnej

Instytutu Żywności i Żywienia „Zdrowa Mama”

 

 

§ 1

DEFINICJE

 

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Administrator - podmiot, który świadczy Usługi udostępniania zasobów Aplikacji na rzecz Użytkowników i jednocześnie zarządza danymi osobowymi dobrowolnie przekazanymi przez Użytkowników.
 2. Aplikacja - aplikacja mobilna „Zdrowa Mama”, należąca do Usługodawcy oraz zbiorcza nazwa usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników na mocy Umowy oraz aplikacji stworzonej do korzystania z usług.
 3. Baza danych Użytkowników - zbiór informacji i danych udostępnionych przez Użytkowników Aplikacji, które są za ich zgodą zbierane, przechowywane i przetwarzane w uporządkowany sposób przez Administratora w systemie informatycznym, na potrzeby świadczonych przez Usługodawcę usług.
 4. Materiały – treści edukacyjne, m.in. Porady dotyczące odżywiania, Słowniczek, Ćwiczenia, profesjonalnie przygotowane przez Usługodawcę lub osoby z nim współpracujące, prezentowane w Aplikacji, do których majątkowe prawa autorskie posiada Usługodawca.
 5. Normy Żywienia - informacje określające ilości energii i niezbędnych składników odżywczych jakie zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, powinno się spożywać z codziennym pożywieniem. Spożycie zgodne z normami zapobiega niedoborom oraz chroni przed szkodliwymi skutkami nadmiernego spożycia, które są opracowywane i aktualizowane przez Usługodawcę począwszy od 1950 roku do chwili obecnej i są dostosowane do współczesnych wymogów zdrowotnych i zwyczajów żywieniowych wszystkich grup wieku, różnych poziomów aktywności fizycznej i masy ciała oraz do poszczególnych stanów fizjologicznych.
 6. Profil Użytkownika - strona w ramach Aplikacji, zawierająca dane udostępnione przez Użytkownika dobrowolnie w Aplikacji, jak również które może wykorzystywać Administrator na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 7. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług w ramach Aplikacji, który określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz Usługodawcy oraz ewentualne załączniki, które stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.
 8. Usługodawca - Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła, z siedzibą w Warszawie (02-903), przy ul. Powsińskiej 61/63.
 9. Umowa - umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług w ramach Aplikacji, zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy Usługodawcą a danym Użytkownikiem, o treści ustalonej Regulaminem.
 10. Usługi – wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną w ramach Aplikacji
 11. Użytkownik - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Aplikacji przez Usługodawcę, która dokonała prawidłowej rejestracji w ramach Aplikacji oraz spełniająca wszystkie wymagania szczegółowo określone Regulaminem, jak również dokonała akceptacji Regulaminu.

 

 

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Aplikacji.
 2. Właścicielem i Administratorem Aplikacji jest Usługodawca.
 3. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi Regulamin przed zawarciem Umowy o świadczeniu Usług.
 4. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług.
 6. Użytkownik zawierając Umowę oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje w całości jego postanowienia.
 7. Do zawarcia Umowy dochodzi poprzez dokonanie prawidłowej rejestracji kończącej się założeniem Profilu Użytkownika, po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu i dokonaniu prawidłowej rejestracji.
 8. Użytkownicy mają pełną świadomość, że ze względu na specyfikę publicznego charakteru Internetu, za pośrednictwem którego Usługodawca świadczy Usługi, korzystanie z tych Usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.
 9. Usługodawca zastrzega, że dostęp do Usług może być utrudniony lub niemożliwy ze względu na siłę wyższą, awarię sprzętu, prowadzenie prac konserwatorskich systemów informatycznych niezbędnych do sprawnego funkcjonowania Aplikacji, niedozwoloną ingerencję Użytkowników lub osób trzecich, jak również z innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości prawidłowego korzystania z Aplikacji, jeśli wystąpią okoliczności opisane w ust. 9, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Profilach Użytkowników.
 11. O wszelkich przerwach w funkcjonowaniu usług w ramach Aplikacji Usługodawca informuje w sposób powszechnie przyjęty w takich okolicznościach oraz zobowiązuje się dochować należytej staranności, aby utrudnienia były usuwane w najszybszym możliwym terminie, a prace konserwatorskie przeprowadzane były w sposób najmniej uciążliwy dla Użytkowników.
 12. Dostarczanie przez Użytkownika za pomocą Aplikacji treści o charakterze bezprawnym jest zakazane.

 

§ 3

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Dla korzystania z Usług konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:

 • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej,
 • posiadanie urządzenia smartfon z systemem iOS 9.3 lub wyższych, lub urządzenia smartfon z systemem Android 4.2 lub wyższych,
 • aktywne połączenie urządzenia z siecią Internet.

2. Konto w Aplikacji może posiadać Użytkownik, który dokonał prawidłowej rejestracji poprzez:

 • podanie adresu e-mail,
 • wprowadzenie swoich danych (masa ciała, wzrost, tydzień ciąży),
 • zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.

3. Użytkownik może zrezygnować z Usług w każdej chwili poprzez wystosowanie do Usługodawcy żądania usunięcia Profilu Użytkownika.

4. Użytkownik może zażądać usunięcia Profilu Użytkownika przez Usługodawcę poprzez złożenie oświadczenia woli w formie pisemnej na adres siedziby wskazany przez Usługodawcę, tj. Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła, z siedzibą w Warszawie (02-903), przy ul. Powsińskiej 61/63 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: aplikacja@izz.waw.pl.

5. Po otrzymaniu od Użytkownika oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 Usługodawca w terminie 7 dni usunie Profil Użytkownika oraz przechowywane dane dotyczące Użytkownika.

6. W momencie usunięcia Profilu Użytkownika Umowa ulega rozwiązaniu.

7. Po wysłaniu oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 Użytkownik zobowiązany jest do samodzielnego usunięcia Aplikacji z urządzenia na którym korzystał z Aplikacji.

8. Użytkownik może doprowadzić do rozwiązania Umowy także poprzez odstąpienie od Umowy, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy.

9. W celu wykonania uprawnienia do odstąpienia od Umowy, Użytkownik zobowiązany jest poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy poprzez złożenie oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy w formie pisemnej na adres siedziby wskazany przez Usługodawcę, tj. Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła, z siedzibą w Warszawie (02-903), przy ul. Powsińskiej 61/63 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: aplikacja@izz.waw.pl

10. Użytkownik może w celu wykonania uprawnienia do odstąpienia od Umowy skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu.

11. Dla zachowania terminu na odstąpienie od Umowy, określonego powyżej, wystarczające jest wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Użytkownikowi uprawnienia do odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

12. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Użytkownika w drodze elektronicznej, Usługodawca usunie przechowywane dane dotyczące Użytkownika, o ile Użytkownik ten wskazał adres e-mail podany podczas rejestracji Profilu Użytkownika.

13. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Użytkownik zobowiązany jest do samodzielnego usunięcia Aplikacji z urządzenia na którym korzystał z Aplikacji.

14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zakończenia świadczenia Usług w każdym czasie bez podania przyczyny poprzez zamknięcie Aplikacji, po opublikowaniu na stronie Usługodawcy i w Aplikacji stosownej informacji z wyprzedzeniem wynoszącym 14 dni.

 

§ 4

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG

 1. Użytkownik zobowiązany jest przekazać Usługodawcy wyłącznie prawdziwe dane dotyczące Jego osoby, na podstawie których Usługodawca ocenia spełnianie przez Użytkownika określonych Regulaminem warunków formalnych niezbędnych do świadczenia Usług oraz do dokonywania zmian tych informacji wyłącznie w taki sposób, aby odzwierciedlały aktualny w danym momencie stan faktyczny.
 2. Usługi świadczone przez Usługodawcę przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Użytkowników i nie mogą być wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, w szczególności do celów komercyjnych, oraz do celów o charakterze doradczym czy informacyjnym, świadczonym dla innych osób, a także w celach porównawczych lub poglądowych.
 3. Jakiekolwiek wykorzystanie Materiałów, poza dozwolonym na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie bez zgody Usługodawcy, będzie się wiązało z odpowiedzialnością odszkodowawczą w pełnym zakresie, tj. zarówno w kwestii szkody rzeczywistej jak i utraconych przez Usługodawcę korzyści.
 4. Usługodawca zastrzega, iż koszty połączenia do sieci Internet oraz koszty związane z użytkowaniem rzeczy, przy użyciu których następuje korzystanie z Usług, obciążają wyłącznie Użytkownika.

 

§ 5

USŁUGI

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika Usługi w ramach korzystania przez Użytkownika z aplikacji mobilnej „Zdrowa Mama”.
 2. Aplikacja powstała w ramach projektu "Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej", realizowanego przez Usługodawcę wraz z partnerami: Akademią Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Polskim Towarzystwem Dietetyki oraz Instytutem Pomnikiem – Centrum Zdrowia Dziecka. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz, dyrektor Usługodawcy. Projekt jest współfinansowany przez Konfederację Szwajcarską, w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej (Swiss Contribution) oraz Ministerstwo Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Aplikacja jest kompleksową platformą internetową łączącą w sobie wiele funkcjonalności mających na celu wsparcie Użytkowników we wprowadzaniu i przestrzeganiu zasad zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem zdrowego żywienia.
 4. Usługi są świadczone nieodpłatnie przez Usługodawcę.
 5. Aplikacja jest udostępniana przez Usługodawcę nieodpłatnie w sklepie Google Play i App Store.
 6. Usługi obejmują dostęp do wszystkich funkcjonalności Aplikacji oraz Materiałów.
 7. Aplikacja posiada funkcjonalności w postaci:
 • Kalkulatora (narzędzie obliczające prawidłowy przyrost masy ciała w ciąży oraz BMI),
 • Planer zakupów,
 • Materiały.

10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji, usunięcia lub dodawania funkcjonalności dostępnych za pośrednictwem Aplikacji bez podania przyczyny.

11. Materiały zawarte w Aplikacji zostały opracowane przez Usługodawcę, tj. Instytut Żywności i Żywienia będący instytutem badawczym, którego celem jest prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych na rzecz ochrony zdrowia w zakresie żywności, żywienia i stanu odżywienia człowieka, aktywności fizycznej oraz edukacji żywieniowej społeczeństwa, mających na celu zmniejszanie zachorowalności na przewlekłe choroby niezakaźne i choroby na tle wadliwego żywienia, a także zmniejszenie kosztów ich leczenia.

12. Instytut Żywności i Żywienia jest nadzorowany przez Ministra Zdrowia.

 

§ 6

OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA

 1. Poprzez założenie Profilu Użytkownika w Aplikacji Użytkownik akceptuje Regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 2. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest zgłosić to na następujący adres poczty elektronicznej: aplikacja@izz.waw.pl. Usługodawca dokona wówczas usunięcia Profilu Użytkownika.
 3. Użytkownik obowiązany jest aktualizować dane zgromadzone w Aplikacji w miarę konieczności.
 4. Korzystanie z usług w ramach Aplikacji jest możliwe wyłącznie za pomocą dostępu internetowego dostarczanego przez firmy telekomunikacyjne.

 

§ 7

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA

 1. Aplikacja jest przeznaczona wyłącznie dla osób zdrowych, do użytku jedynie w celach edukacyjnych.
 2. Aplikacja nie może być używana w celu udzielania porad, w celach medycznych, terapeutycznych ani leczniczych.
 3. Udostępnienie Aplikacji przez Usługodawcę nie stanowi udzielania świadczeń zdrowotnych, ani innych działań wykonywanych w ramach działalności leczniczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.).
 4. Dla bezpieczeństwa Użytkowników Aplikacji Usługodawca zaleca uprzednie zasięgnięcie konsultacji u lekarza lub dietetyka, gdyż aktywność fizyczna lub dieta niewłaściwie dobrane do potrzeb człowieka, mogą zagrażać jego zdrowiu lub życiu.
 5. Treści umieszczane w ramach Aplikacji nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania jakichkolwiek środków farmaceutycznych ani form terapii.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne stosowanie przez Użytkownika treści zamieszczonych w Aplikacji i skutki z tym związane.

 

 

§ 8

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest Usługodawca, tj. Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła, z siedzibą w Warszawie (02-903), przy ul. Powsińskiej 61/63.
 2. Usługodawca zapewnia każdemu Usługobiorcy ochronę danych osobowych zgromadzonych w Aplikacji w sposób zgodny z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z póżn. zm.) oraz niniejszym Regulaminem.
 3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu założenia Profilu Użytkownika Aplikacji oraz w celu korzystania z Usług przez Usługodawcę.
 4. Do realizacji celów wskazanych w ust. 3 zbierane są następujące dane wskazane w § 3 ust. 2 pkt b). Usługodawca przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników korzystających z usług świadczonych w ramach Aplikacji, w szczególności w celach:
 • statystycznych,
 • archiwalnych,
 • edukacyjnych

na potrzeby Instytutu Żywności i Żywienia.

10. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkowników korzystających z usług świadczonych w ramach Aplikacji w celach marketingowych obejmujących towary lub usługi podmiotów trzecich po uzyskaniu wcześniejszej, odrębnej zgody Użytkownika, na przesyłanie przez Usługodawcę informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji Użytkownika.

11. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. Przekazywanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika osobom trzecim wymaga wcześniejszej zgody Użytkownika.

12. Usługodawca przetrzymuje na własnym serwerze dane Użytkownika podane podczas rejestracji z wyjątkiem podanego wzrostu (e-mail, płeć, wiek, masę ciała, typ aktywności).

13. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy Materiałów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany podczas rejestracji.

14. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne.

 

§ 9

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług mogą być zgłaszane przez Użytkowników w formie pisemnej na adres Usługodawcy lub w formie elektronicznej na następujący adres e-mail: aplikacja@izz.waw.pl. Reklamacja powinna zawierać adres e-mail, podany przez Użytkownika podczas rejestracji Profilu Użytkownika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Usługodawca może zwrócić się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 3. Usługodawca rozpoznaje reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania przez Usługodawcę.

 

§ 10

PRAWA AUTORSKIE

 1. Materiały udostępniane Użytkownikom w Aplikacji, wszelkie treść zamieszczane w Aplikacji stanowią własność Usługodawcy i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity – Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji treści oferowanych Materiałów, w tym również w zakresie modyfikowania zawartości udostępnionych Materiałów oraz usuwania niektórych ich elementów.
 3. Użytkownik może korzystać z rozpowszechnionych utworów wyłącznie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.
 4. Kopiowanie, tłumaczenie, opracowanie, rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie bądź przetwarzanie rozpowszechnionych Materiałów lub ich elementów możliwe jest wyłącznie na warunkach określonych przepisami prawa bądź po uzyskaniu pisemnej zgody Usługodawcy lub innej osoby, której przysługują autorskie prawa majątkowe do utworów.

 

§ 11

ZMIANA REGULAMINU

 1. Zmiany Regulaminu mogą być dokonywane jednostronnie przez Usługodawcę bez obowiązku wskazywania powodów, a w szczególności jeśli taka zmiana jest uwarunkowana zmianą przepisów prawa, zmianą warunków świadczenia usług w ramach Aplikacji lub zmiany sposobu lub zasad działalności Aplikacji.
 2. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi Użytkowników, co najmniej na 14 dni przed wejściem jej w życie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Użytkownik uruchamiając Aplikację po raz pierwszy po zmianie Regulaminu akceptuje Regulamin w nowym brzmieniu. 
 4. Regulamin po zmianach wchodzi w życie wraz z zaakceptowaniem go przez Użytkownika.
 5. Odmowa wyrażenia zgody na nowe brzmienie Regulaminu będzie skutkować zawieszeniem lub trwałym usunięciem konta Użytkownika w Aplikacji.

 

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Usługodawcy przez czas nieokreślony.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Aplikacji, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Aplikacji oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Aplikacją.
 3. Usługodawca informuje, iż w związku ze świadczonymi Usługami nie stosuje kodeksów etycznych w rozumieniu art. 661 § 2 pkt 6 Kodeksu Cywilnego ani kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym; nie pobiera od Użytkowników kaucji ani nie żąda udzielania innych gwarancji finansowych; nie udziela gwarancji ani nie oferuje usług posprzedażowych.
 4. Regulamin podlega prawu polskiemu.
 5. Językiem właściwym do ustalania treści Regulaminu, oświadczeń, świadczenia usług oraz wszelkiej komunikacji z Usługodawcą jest język polski.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Ewentualne spory powstałe w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych w ramach Aplikacji będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 8. Usługodawca dopuszcza rozstrzyganie sporów na drodze pozasądowej.
 9. W przypadku gdy którekolwiek z postanowień Regulaminu, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Regulaminu zachowują pełną moc i skuteczność. Postanowienia Regulaminu nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 10 zostaną zastąpione, na mocy Regulaminu, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.
 10. Aktualna treść Regulaminu wraz ze wszystkimi załącznikami znajduje się na stronie internetowej Usługodawcy. Ponadto link do Regulaminu jest udostępniany nieodpłatnie w postaci elektronicznej w Aplikacji przy rejestracji Użytkownika.