Polityka prywatności Powrót

POLITYKA PRYWATNOŚCI

strony internetowej www.ncez.pl

Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła („Instytut Żywności i Żywienia”), jako właściciel strony internetowej Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej www.ncez.pl, dba o ochronę prywatności jej użytkowników oraz bezpieczeństwo przetwarzania ich danych osobowych.

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz. 1219 z późn. zm.).
Dane osobowe użytkowników strony internetowej www.ncez.pl, udostępnione w procesie rejestracji do biuletynu informacyjnego NEWSLETTER (adres e-mail), przetwarzane są przez Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła wyłącznie w celach realizacji wyżej wymienionej usługi.

Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania tych danych oraz ich usunięcia. Jeżeli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to przysługuje mu prawo do wycofania jej w każdym momencie.

Administratorem danych osobowych jest Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła z siedzibą w Warszawie (02-903), przy ul. Powsińskiej 61/63, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 153083, posiadającym numer NIP 525-000-89-10 oraz numer REGON 000-288-478.

W Instytucie Żywności i Żywienia nad przestrzeganiem zasad przetwarzania danych osobowych czuwa inspektor danych osobowych. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Instytut Żywności i Żywienia należy zwracać się do Inspektora Ochrony Danych Osobowych na adres e-mail:  iod@iżż.waw.pl lub drogą korespondencji tradycyjnej.

Informujemy również, że przysługuje Państwu możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane osobowe zebrane na podstawie wyrażonej zgody będą przechowywane do czasu jej wycofania lub wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

Instytut Żywności i Żywienia nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom bez zgody użytkownika, którego dane te dotyczą.

Dane osobowe użytkowników mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

Na stronie internetowej www.ncez.pl, Instytut Żywności i Żywienia stosuje mechanizm tzw. cookies tj. plików tekstowych zapisywanych
i przechowywanych na dysku komputera użytkownika. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek indywidualnych informacji o użytkownikach strony internetowej i stosowany jest jedynie w celu zachowania parametrów nawigacyjnych oraz danych statystycznych o ruchu użytkowników. Tworzenie statystyk pomaga zrozumieć, w jaki sposó
b użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co umożliwia prace nad jej optymalizacją.

Użytkownik w każdej chwili może usunąć pliki cookies z dysku komputera lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej, z której korzysta. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z strony internetowej www.izz.waw.pl.

Strona internetowa zawiera odnośniki i linki do innych stron www. Instytut Żywności i Żywienia nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.

Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu www.ncez.pl, użytkownicy akceptują zasady zawarte w niniejszej Polityce prywatności.

Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności użytkownicy mogą zgłaszać na adres e-mail: iod@izz.waw.pl.

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, właściwe modyfikacje powyższych zasad zostaną opublikowane na stronie internetowej www.ncez.pl