NCEŻ IŻŻ

„Weź zdrowie w swoje ręce” to hasło, które przyświeca powołaniu Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej (NCEŻ). NCEŻ bazuje na wieloletnim doświadczeniu i wiedzy Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła (IŻŻ) oraz dzięki finansowaniu uzyskanemu w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej (Swiss Contribution) i współfinansowaniu z Ministerstwa Zdrowia. Obecnie NCEŻ jest finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Działalność Instytutu Żywności i Żywienia, która liczy już ponad 50 lat, obejmuje zakres zadań i projektów w obszarze zdrowia publicznego. IŻŻ odpowiada za opracowywanie i publikowanie norm żywienia dla populacji polskiej oraz tabel składu i wartości odżywczej produktów. Dzięki zaangażowaniu specjalistów, organizacji wielu konferencji naukowych, stałej współpracy z instytucjami w kraju i za granicą, profesjonalnemu zapleczu laboratoryjnemu, Instytut stanowi ważną przestrzeń do prowadzenia konsultacji na tematy związane z żywnością, żywieniem i zdrowiem publicznym. Jest wiarygodnym, niezależnym i obiektywnym źródłem informacji.

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej zrodziło się z potrzeby szerzenia wiedzy w zakresie żywienia i zdrowego stylu życia, pozytywnej zmiany postaw i nawyków żywieniowych, a w konsekwencji poprawy stanu zdrowia Polaków. Bazując na działalności IŻŻ oraz czerpiąc z doświadczenia i nowoczesnych narzędzi, wypracowanych w dotychczas realizowanych programach, NCEŻ staje się wiarygodnym, sprawdzonym i przede wszystkim łatwo dostępnym źródłem wiedzy dla każdego Polaka. Każdy zainteresowany poprawą stanu swojego zdrowia i jakości życia, ma dostęp do wyników najnowszych badań prowadzonych przez IŻŻ, szeregu artykułów edukacyjnych i materiałów video. Zawsze też może skorzystać z profesjonalnego doradztwa doświadczonych ekspertów związanych z Instytutem.

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Nasi eksperci

Instytut Żywności i Żywienia (IŻŻ) w Warszawie jest wiodącą w Polsce placówką naukowo-badawczą i edukacyjną w zakresie jakości zdrowotnej żywności oraz zasad zdrowego żywienia. Instytut prowadzi też działalność leczniczą w swojej Klinice Chorób Metabolicznych i Gastroenterologii oraz w Poradni Chorób Metabolicznych (w zakresie chorób związanych z nieprawidłowym żywieniem).

Działając nieprzerwanie już od ponad 50 lat, Instytut Żywności i Żywienia realizuje wiele ważnych zadań i projektów w obszarze zdrowia publicznego, w tym m.in opracowywanie i publikowanie norm żywienia dla populacji polskiej oraz tabel składu i wartości odżywczej produktów spożywczych. Instytut posiada też własne, nowoczesne zaplecze laboratoryjne.

Poprzez organizację konferencji naukowych, konferencji prasowych i bieżącą współpracę z licznymi instytucjami w kraju i za granicą Instytut Żywności i Żywienia stanowi ważne formum dla debaty publicznej na tematy związane z żywnością, żywieniem i zdrowiem publicznym. Swą szeroką, interdyscyplinarną działalność IŻŻ realizuje pod hasłem przewodnim: „Niech żywność będzie twoim lekarstwem"!
 

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, czyli tzw. Fundusz Szwajcarski, jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce w ramach szwajcarskiej pomocy dla 10 państw członkowskich Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej 1 maja 2004 r. Na mocy umów miedzynarodowych, rozdysponowano ponad 1 mld franków szwajcarskich. Dla Polski Fundusz Szwajcarski przewiduje niemal połowę środków (ok. 489 mln CHF). W  2010 r. do Programu przystąpiły także Rumunia i Bułgaria. 

Fundusze szwajcarskie mają na celu zmniejszanie różnic społeczno-gospodarczych istniejących pomiędzy Polską a wyżej rozwiniętymi państwami UE oraz różnic na terytorium Polski – pomiędzy ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym.