Narzędzia dietetyczne Powrót

Etykietowe abecadło

Przydatny słowniczek składników odżywczych i substancji dodatkowych, które możesz znaleźć na etykietach produktów spożywczych.

Brak wyników

Oznaczają alkohole zawierające więcej niż dwie grupy hydroksylowe.

Oznacza zawartość białka obliczoną z użyciem wzoru: białko = całkowity azot oznaczony metodą Kjeldahla × 6,25.

Oznacza polimery węglowodanowe z co najmniej trzema jednostkami monomerów, które nie są trawione ani wchłaniane w jelicie cienkim człowieka i należą do następujących kategorii:

a) jadalne polimery węglowodanowe naturalnie występujące w żywności przygotowanej do spożycia,

b) jadalne polimery węglowodanowe otrzymane z surowców żywnościowych za pomocą środków fizycznych, enzymatycznych lub chemicznych, których korzystne efekty fizjologiczne potwierdzają powszechnie uznane dowody naukowe,

c) jadalne syntetyczne polimery węglowodanowe, których korzystne efekty fizjologiczne potwierdzają powszechnie uznane dowody naukowe.

Oznaczają wszelkie cukry proste i dwucukry obecne w żywności, z wyjątkiem alkoholi wielowodorotlenowych.

Oznaczają kwasy tłuszczowe z co najmniej jednym niesprzężonym (tj. przerwanym co najmniej jedną grupą metylenową) wiązaniem podwójnym węgiel-węgiel w konfiguracji trans.

Oznaczają kwasy tłuszczowe z jednym podwójnym wiązaniem cis.

Oznaczają kwasy tłuszczowe bez podwójnych wiązań.

Oznaczają kwasy tłuszczowe z co najmniej dwoma podwójnymi wiązaniami cis przerwanymi cis-metylenem.

Oświadczenie, które stwierdza, sugeruje lub daje do zrozumienia, że istnieje związek pomiędzy grupą produktów spożywczych, pojedynczym produktem lub składnikiem (składnikami) produktu spożywczego a zdrowiem. Istnieją następujące typy oświadczeń zdrowotnych:

a)     dotyczące funkcji fizjologicznej

b)     dotyczące rozwoju i zdrowia dzieci

c)     dotyczące zmniejszenia ryzyka choroby.

Oświadczenie, które stwierdza, sugeruje lub daje do zrozumienia, że produkt spożywczy posiada specjalne własności żywieniowe w odniesieniu do:

a)     energii (wartości kalorycznej) którą dostarcza, którą dostarcza w zmniejszonej lub zwiększonej ilości lub której nie dostarcza

b)     składnika odżywczego (lub innego składnika), którego dostarcza, dostarcza w zmniejszonej lub zwiększonej ilości lub nie dostarcza.

 

Mieszanina krótko- i długołańcuchowych triacylogliceroli.

Oznacza równoważną zawartość soli obliczoną z użyciem wzoru: sól = sód × 2,5.

Oznacza tłuszcz całkowity, łącznie z fosfolipidami.

Oznaczają wszelkie węglowodany, które podlegają procesom metabolizmu w organizmie człowieka, łącznie z alkoholami wielowodorotlenowymi.