Szkolenie dla pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej

8 czerwca 2017 roku odbyło się w Instytucie Żywności i Żywienia szkolenie dotyczące kwasów tłuszczowych ze szczególnym uwzględnieniem izomerów trans kwasów tłuszczowych oraz kwasu erukowego w świetle badań monitoringowych prowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną i aktualnych wymagań prawnych w tym obszarze. Szkolenie organizowane we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym było przeznaczone dla pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wzięło w nim udział po jednym przedstawicielu z każdego województwa (16 osób) oraz dodatkowo dwóch pracowników Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Szkoleniem kierowała dr hab. n. farm. Hanna Mojska, prof. IŻŻ, kierownik Zakładu Metabolomiki. We wstępnym wykładzie przedstawiła aktualny stan wiedzy na temat wpływu izomerów trans kwasów tłuszczowych (TFA) na zdrowie ludzi oraz ich zawartości w żywności i diecie populacji polskiej. Następnie mgr inż. Edyta Jasińska-Melon zaprezentowała metody oznaczenia kwasów tłuszczowych wraz z elementami walidacji oraz wyniki badań monitoringowych zawartości TFA w żywności w Polsce w latach 2004-2016.

W kolejnym wykładzie profesor Mojska zaprezentowała dane na temat obecności izomerów trans kwasów tłuszczowych w żywności oraz w diecie populacji Unii Europejskiej na przestrzeni ostatnich 30 lat. Wskazała, że chociaż obserwuje się ogólne obniżenie zawartości TFA w diecie Europejczyków, trend ten nie jest wspólny dla wszystkich krajów Unii. Prof. Mojska omówiła także ustalenia z przygotowanego na zlecenie Komisji Europejskiej przez Wspólne Centrum Badawcze (JRC) raportu „Trans Fatty acids in Europe: where do we stand? A synthesis of the evidence: 2003-2013” oraz sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2015 r. na temat obecności izomerów trans kwasów tłuszczowych w żywności oraz w ogólnej diecie populacji Unii.

Profesor Mojska zwróciła uwagę, że wg wyników badań zacytowanych w raporcie, dwie trzecie konsumentów nie zna zagrożeń płynących ze spożywania izomerów trans kwasów tłuszczowych oraz nie rozumie różnicy między częściowo uwodornionymi (utwardzonymi) tłuszczami, które zawierają izomery trans, a całkowicie uwodornionymi (utwardzonymi) tłuszczami, zawierającymi nasycone kwasy tłuszczowe.

Następnie mgr inż. Klara Piotrowska opowiedziała o szczególnej grupie kwasów tłuszczowych, jaką są skoniugowane dieny kwasu linolowego (CLA), które również zawierają w swojej cząsteczce wiązania w pozycji trans, jednak ze względu na to, że wiązania te występują w formie sprzężonej, nie są one zaliczane do izomerów trans kwasów tłuszczowych wedle obowiązujących definicji.

Na zakończenie mgr inż. Iwona Gielecińska przedstawiła wykład na temat ryzyka dla zdrowia związanego z pobraniem kwasu erukowego w świetle najnowszej opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA, 2016). Zwróciła m.in. uwagę na inne, niż tylko olej rzepakowy, źródła kwasu erukowego w żywności, co zaowocowało dyskusją nad możliwymi działaniami zmniejszającymi to zagrożenie. Z raportu wynika, że chociaż w większości populacji narażenie na kwas erukowy nie przekracza bezpiecznego poziomu, pewien odsetek, szczególnie w grupach wrażliwych, takich jak małe dzieci, może przekraczać wartości uznane za bezpieczne.

Szkolenie zakończono dyskusją.

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.