Rekrutacja na stanowisko Specjalista ds. Public Relations

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej Instytutu Żywności i Żywienia poszukuje ekspertów na stanowisko:

Specjalista ds. Public Relations

 

Zakres obowiązków

 • Planowanie działań z zakresu media relations
 • Tworzenie i aktualizacja baz mediów
 • Budowanie i utrzymywanie stałych relacji z mediami w ramach budowania wizerunku NCEŻ IŻŻ
 • Tworzenie, budowanie i utrzymywanie współprac z władzami lokalnymi, ośrodkami naukowymi, instytucjami, ministerstwami
 • Organizacja konferencji prasowych, briefingów i innych działań z zakresu komunikacji marketingowej
 • Przygotowanie materiałów prasowych i raportów okresowych z działań PR
 • Sterowanie polityką informacyjną na zewnątrz oraz wewnątrz instytucji
 • Doradztwo w zakresie strategii rozwoju projektu
 • Współpraca z dietetykami, naukowcami, działem marketingu i redakcją w zakresie działań PR i w ramach prowadzonych kampanii edukacyjnych
 • Współpraca z agencją Public Relation w ramach działań wspierających kampanie edukacyjne
 • Koordynacja produkcji materiałów promocyjnych na potrzeby działań PR              

Wymagania

 • Minimum 2-letnie, udokumentowane doświadczenie w pracy w dziedzinie Public Relation, w tym w kontaktach z mediami
 • Wykształcenie wyższe
 • Biegłość w redagowaniu tekstów, dobry warsztat edytorski, znajomość poprawnej polszczyzny,
 • Znajomość nowoczesnych narzędzi komunikacji w Internecie
 • Łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 • Komunikatywność i otwartość
 • Samodzielność i kreatywność w działaniu
 • Otwarte podejście do współpracy zespołowej
 • Odpowiedzialność za słowa, opanowanie, odporność na stres
 • Umiejętność negocjacji i podejmowania szybkich decyzji, radzenie sobie w trudnych sytuacjach
 • Mile widziane doświadczenie w pracy związanej z tematyką zdrowotną/żywieniową oraz doświadczenie w organizacji eventów

Oferujemy

 • Umowę o pracę z korzystnymi warunkami finansowymi od 08.05.2019  r.
 • Pracę w renomowanej Instytucji przy projektach realizowanych we współpracy z Ministerstwem Zdrowia
 • Pracę przy dynamicznie rozwijającym się projekcie – Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej
 • Pracę w jednym z bardziej prestiżowych projektów dotyczącym edukacji żywieniowej w Polsce
 • Pracę w przyjaznej atmosferze
 •  

W ramach rekrutacji prosimy o przesłanie informacji prasowej skierowanej do mediów o tematyce związanej z żywieniem i działalnością Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej.

Gotowy materiał, łącznie z CV i listem motywacyjnym, należy przesłać na adres e-mailowy: kontakt@ncez.pl do dnia 19 kwietnia 2019 r. Zastrzegamy sobie możliwość do kontaktu z wybranymi kandydatami.

 

 • Zgłoszenie powinno zawierać oświadczenie kandydata:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Żywności i Żywienia , 02-903 Warszawa, ul. Powsińska 61/63, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Instytutu Żywności i Żywienia.”

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

 • Zgłoszenie powinno zawierać oświadczenie na temat danych osobowych kandydata o treści

„Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych"

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że: 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Żywności i Żywienia , 02-903 Warszawa, ul. Powsińska 61/63, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia, 2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: ▪ Instytut Żywności i Żywienia , 02-903 Warszawa, ul. Powsińska 61/63, e-mail: iod@izz.waw.pl 3. dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników Instytutu Żywności i Żywienia na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 4. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 5. odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.; 6. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 19.04.2020 r. Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Instytut Żywności i Żywienia. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. 8. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji; 9. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Instytucie Żywności i Żywienia,                                                           

.......................................................

Podpis kandydata do pracy