Rekrutacja na stanowisko Sekretarka

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej Instytutu Żywności i Żywienia poszukuje pracownika na stanowisko:

SEKRETARKA

Zakres obowiązków:

 • Bieżąca obsługa sekretariatu, w tym porządkowanie dokumentacji związanej z działalnością NCEŻ, skanowanie i kserowanie dokumentów, pism, raportów
 • Zapewnienie obiegu korespondencji elektronicznej wewnętrznej i zewnętrznej oraz dokumentacji NCEŻ
 • Organizacja i obsługa spotkań, posiedzeń komisji przetargowej, kontroli – przygotowywanie protokołów i notatek służbowych
 • Obsługa połączeń telefonicznych oraz konta mailowego
 • Wsparcie innych koordynatorów działań NCEŻ w codziennej pracy administracyjnej
 • Przygotowywanie raportów na podstawie zbieranych od pracowników danych

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe
 • Min. 1 rok doświadczenia w zakresie prowadzenia sekretariatu
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Umiejętność budowania pozytywnych relacji
 • Skrupulatność i dbałość o szczegóły w codziennych zadaniach
 • Zdolności organizacyjne, dokładność, zdyscyplinowanie i samodzielność
 • Znajomość pakietu Ms Office
 • Umiejętność sprawnego realizowanie wielu zadań, ustalania priorytetów

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę na ½ etatu
 • Pracę w renomowanej instytucji przy projektach realizowanych we współpracy z Ministerstwem Zdrowia
 • Pracę przy dynamicznie rozwijającym się projekcie – Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej
 • Ambitną i kreatywną pracę oraz możliwość doskonalenia swoich umiejętności

W ramach rekrutacji prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres e-mailowy: kontakt@ncez.pl do dnia 12 maja 2019 r. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.

 

 

Zgłoszenie powinno zawierać poniższe oświadczenia na temat danych osobowych kandydata:

 1. „Oświadczenie o rekrutacji” (do wyboru):
 1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Żywności i Żywienia , 02-903 Warszawa,  ul. Powsińska 61/63, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego”.


.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Żywności i Żywienia , 02-903 Warszawa,  ul. Powsińska 61/63, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Instytutu Żywności i Żywienia.”


.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

 1. „Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych":

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Żywności i Żywienia , 02-903 Warszawa,  ul. Powsińska 61/63, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia,
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:
  • Instytut Żywności i Żywienia , 02-903 Warszawa,  ul. Powsińska 61/63, e-mail: iod@izz.waw.pl
 3. dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników Instytutu Żywności i Żywienia na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 4. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 5. odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
 6. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.012.2020 r.
 7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Instytut Żywności i Żywienia. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 8. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 9. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Instytucie Żywności i Żywienia,


.......................................................

Podpis kandydata do pracy