Dołącz do zespołu - rekrutacja PSYCHOLOG

Instytut Żywności i Żywienia poszukuje ekspertów w zakresie psychologii do współpracy w ramach Centrum Dietetycznego Online Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej i tworzenia materiałów merytorycznych.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe – tytuł minimum magistra, kierunek: psychologia.
 • Ukończone studia podyplomowe z psychodietetyki będą dodatkowym atutem.
 • Doświadczenie min. 3 letnie w pracy na stanowisku psychologa, w tym doświadczenie w pracy z pacjentami z zaburzeniami odżywiania.
 • Doświadczenie w przygotowywaniu artykułów popularno-naukowych na podstawie piśmiennictwa naukowego.
 • Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i/lub warsztatów m. in. z motywacji oraz pracy z trudnym pacjentem.
 • Gotowość do wyjazdów służbowych.
 • Swoboda wypowiadania się (umiejętności retoryczne).
 • Wysoka kultura osobista.
 • Regularność i odpowiedzialność.
 • Umiejętność pracy w grupie.
 • Język angielski (branżowy).

Zakres obowiązków:

 1. Prowadzenie konsultacji psychologicznych, w tym konsultacji online poprzez połączenia video oraz przez telefon z siedziby Instytutu Żywności i Żywienia.
 2. Udział w organizacji i realizacji eventów edukacyjnych.
 3. Praca z zespołem Centrum Dietetycznego Online – udział w spotkaniach koordynacyjnych i konsultacjach.
 4. Prowadzenie regularnych szkoleń i/lub warsztatów m. in. z motywacji oraz pracy z trudnym pacjentem dla zespołu Centrum Dietetycznego Online.
 5. Przygotowywanie materiałów merytorycznych z zakresu psychologii w postaci artykułów popularno-naukowych i innych przydatnych narzędzi edukacyjnych ułatwiających pacjentom Centrum Dietetycznego Online realizację zaleceń żywieniowych i zmianę nawyków.

Informacje dodatkowe:

 • Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na okres próbny z możliwością przedłużenia.
 • Wynagrodzenie – około 4475 zł brutto.
 • Współpraca w dynamicznie rozwijającym się projekcie pn. Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej.
 • Praca w przyjaznej atmosferze.
 • Zgłoszenie powinno zawierać klauzule RODO (poniżej)

Swoje zgłoszenia (CV oraz list motywacyjny) prosimy wysyłać na adres kadry@izz.waw.pl do dnia 14.11.2019 r. (czwartek) do godziny 12.00.

 

Klauzule RODO:

 1. Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:
 1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Żywności i Żywienia , 02-903 Warszawa,  ul. Powsińska 61/63, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego”.


.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Żywności i Żywienia , 02-903 Warszawa,  ul. Powsińska 61/63, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Instytutu Żywności i Żywienia.”


.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 1. a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

„Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych"

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Żywności i Żywienia , 02-903 Warszawa,  ul. Powsińska 61/63, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia,
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:
  • Instytut Żywności i Żywienia , 02-903 Warszawa,  ul. Powsińska 61/63, e-mail: iod@izz.waw.pl
 3. dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników Instytutu Żywności i Żywienia na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 4. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 5. odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
 6. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2020 r.
 7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Instytut Żywności i Żywienia. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 8. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 9. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Instytucie Żywności i Żywienia,


.......................................................

Podpis kandydata do pracy