Dietetyk - rekrutacja do zespołu NCEŻ

Instytut Żywności i Żywienia poszukuje dietetyków do prowadzenia konsultacji dietetycznych w Centrum Dietetycznym Online działającym w ramach w Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe – tytuł minimum magistra, kierunek: dietetyka, żywienie człowieka.
 • Doświadczenie min. 2 letnie w pracy na stanowisku dietetyk (preferowane: poradnie dietetyczne, przychodnie, szpitale)
 • Doświadczenie w przygotowywaniu zaleceń, jadłospisów, przepisów, artykułów popularno-naukowych.
 • Gotowość do wyjazdów służbowych.
 • Swoboda wypowiadania się (umiejętności retoryczne).
 • Wysoka kultura osobista.
 • Regularność i odpowiedzialność oraz terminowe wykonywanie powierzonych zadań.
 • Umiejętność pracy w grupie.
 • Mile widziany język angielski (branżowy).

Zakres obowiązków:

 1. Prowadzenie konsultacji dietetycznych, w tym konsultacji online poprzez połączenia video oraz przez telefon z siedziby Instytutu Żywności i Żywienia.
 2. Udział w organizacji i realizacji eventów edukacyjnych.
 3. Przygotowywanie zaleceń, jadłospisów, przepisów, artykułów popularno-naukowych, prezentacji i innych narzędzi merytorycznych ułatwiających pacjentowi wdrażanie zaleceń.
 4. Bieżący kontakt z pacjentem w tym, przesyłanie pacjentom materiałów edukacyjnych.
 5. Przygotowywanie raportów, analiz i podsumowań z prowadzonych konsultacji.
 6. Wsparcie merytoryczne w zakresie działań promocyjnych Centrum Dietetycznego Online.
 7. Praca z zespołem Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej – udział w spotkaniach koordynacyjnych i koncepcyjnych.

Informacje:

 • Umowa o pracę w trybie zmianowym (w godzinach 8:00-20:00 oraz w wybrane soboty miesiąca), w pełnym wymiarze czasu pracy na okres próbny z możliwością przedłużenia.
 • Wynagrodzenie – około 3360 zł brutto.
 • Możliwość stałego rozwoju i doskonalenia swoich umiejętności poprzez m.in. uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach z zakresu żywienia oraz psychologii i psychodietetyki.
 • Współpraca w dynamicznie rozwijającym się projekcie pn. Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej.
 • Praca w przyjaznej atmosferze.
 • Zgłoszenie powinno zawierać klauzule RODO (poniżej)

Swoje zgłoszenia (CV oraz list motywacyjny) prosimy wysyłać na adres kadry@izz.waw.pl do dnia 14.11.2019 r. (czwartek) do godziny 12.00.

 

Klauzule RODO:

 1. Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:
 1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Żywności i Żywienia , 02-903 Warszawa,  ul. Powsińska 61/63, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego”.


.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Żywności i Żywienia , 02-903 Warszawa,  ul. Powsińska 61/63, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Instytutu Żywności i Żywienia.”


.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 1. a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

„Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych"

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Żywności i Żywienia , 02-903 Warszawa,  ul. Powsińska 61/63, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia,
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:
  • Instytut Żywności i Żywienia , 02-903 Warszawa,  ul. Powsińska 61/63, e-mail: iod@izz.waw.pl
 3. dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników Instytutu Żywności i Żywienia na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 4. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 5. odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
 6. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2020 r.
 7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Instytut Żywności i Żywienia. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 8. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 9. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Instytucie Żywności i Żywienia,


.......................................................

Podpis kandydata do pracy